Henrik är docent i ekonomisk historia och disputerade vid Uppsala universitet. Han har framförallt forskat om arbetsmarknad, lönebildning, utbildningsfrågor samt politisk historia. Ett genomgående tema har varit hur ekonomisk och politisk förändring interagerar samt hur man genom ett institutionellt förankrat, ekonomisk-historiskt angreppssätt kan förstå samhällsekonomiska och politiska processer. Denna forskningsansats har nyttjats i studier av jordbrukspolitik, krishantering på kommunal nivå och hur arbetsmarknadens regelverk påverkar ekonomin, samt hur ekonomisk-politiskt lärande går till. Tidigare har Henrik varit forskare vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut, lärare vid Uppsala och Stockholms universitet samt Högskolan Dalarna.

Vetenskaplig ledare med övergripande ansvar för rapporten. Henrik skrev tidigare rapporten De som inte får stanna: Att implementera återvändandepolitik.

Tel: 08-405 44 69
Mail: henrik.malm.lindberg@regeringskansliet.se