Återvändande och återintegration

Delegationen för migrationsstudier (Delmi) arbetar med en studie om återvändares egna erfarenheter av självmant och ofrivilligt återvändande, den efterföljande återintegrationen i ursprungslandet och de stödstrukturer som där erbjuds. Projektet är finansierat av Asyl-, Migrations-, och Integrationsfonden (AMIF).

Data samlas in i Afghanistan och Irak, genom semistrukturerade intervjuer med två grupper: 1) personer som återvänt självmant med återetablerings- eller/och återintegreringsstöd som de erhållit via Migrationsverket; och 2) personer som återvänder ofrivilligt med eller utan återintegreringsstöd via Migrationsverket. Intervjuerna genomförs av konsultföretaget Samuel Hall som är verksam på plats i båda länder.

Målet med projektet är att genom ökad kunskap förbättra förutsättningarna för ett mer rättssäkert, effektivt och humant återvändande samt återintegration. Studien ska identifiera vilka utmaningar som finns i relation till befintliga stödstrukturer. Den nya kunskapen ska tydliggöra styrkor och svagheter i samverkan mellan de aktörer som arbetar med återvändande och återintegrering. Tonvikt läggs vid att undersöka återvändarnas tillgång till information och de kunskaper de erhållit under tiden i Sverige i relation till de olika stöd som ges.

Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) som ska stödja EU:s medlemsstater i arbetet med att genomföra den gemensamma asyl- och migrationspolitiken. Delmi har blivit beviljat medel för att förbättra migrationsprocessen inom området Återvändande för målgruppen tredjelandsmedborgare. Slutrapporten beräknas publiceras första halvåret 2021.

Nyheter