Syftet med kunskapsöversikten är att sammanställa och analysera internationell och nationell forskning om återvändande och återintegration för barn i familj. Mer specifikt ska kunskapsöversikten besvara två övergripande frågeställningar; 1) hur påverkas barns hälsa och utveckling i förhållande till familjens återvändande? och 2) vilka möjligheter och hinder har tidigare forskning identifierat för en framgångsrik återvändande- och återintegrationsprocess för barn i familj?

Arbetet med kunskapsöversikten innebär en fantastisk möjlighet till samverkan med andra aktörer som, precis som Delmi, bedriver kunskapshöjande projekt om återvändande och återintegration i Sverige. Det ökar också våra möjligheter att, tillsammans med Strömsunds kommun, bidra till mer välgrundade beslut, kunskap och vägledning om hur barn i familjer som återvänder till hemlandet kan stödjas, både innan och efter återvändandet.

I dagsläget pågår arbete med att samla forskning i området, som därefter kommer att analyseras och sammanställas i rapportform. Håll gärna utkik på vår hemsida under året, för kontinuerliga uppdateringar.

Foto: Annie Spratt, Unsplash