Med denna kunskapsöversikt vill Delmi belysa de politiska konsekvenserna av invandringskritiska partiers närvaro, på både nationell och lokal nivå. Studien ger en samlad bild av i hur hög utsträckning invandringskritiska partier finns representerade i olika europeiska länder och analyserar hur det har påverkat politiska samarbetsmönster och policyutveckling.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Samarbetsmönster skiljer sig åt mellan länder. Skillnader i bemötandet länder och partier emellan tycks till viss del bero på landets samarbetskultur, center-högerpartiers incitament till samarbete och uppfattningar om det invandringskritiska partiets legitimitet.
  • Partiers policyinflytande varierar också mellan länder. Generellt sett har policy på migrations- och integrationsområdet blivit mer restriktiv i Europa de senaste decennierna men det är fortfarande oklart i vilken mån denna utveckling kan kopplas till invandringskritiska partier.
  • Det finns ett behov av mer forskning om vilken roll de invandringskritiska partiernas historiska bakgrund spelar för möjligheten till samarbete och policyinflytande. Nuvarande forskning visar att ett förflutet som andra partier uppfattar som illegitimt ibland påverkar möjligheten till inflytande.

Om författarna

Kunskapsöversikten, De invandringskritiska partiernas politiska inflytande i Europa (2017:1), är skriven av Maria Tyrberg, doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Carl Dahlström, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Foto av Alexey Mikhailov från Pixabay.