Sedan början av 2000-talet har partier som Jobbik i Ungern, Folkpartiet för frihet och demokrati i Nederländerna och Sverigedemokraterna i Sverige tagit plats i nationella parlament. I andra delar av Europa, till exempel i Frankrike och Österrike, har denna typ av parti funnits representerad på lokal, regional och nationell nivåunder en längre tid. Radikala högerpartier har en populistisk och/eller nationalistisk framtoning och en vilja att skydda och bevara den egna föreställda nationen från influenser utifrån.

Trots att de radikala högerpartierna i Europa har som mål att kraftigt begränsa invandringen, finns det få studier som undersöker vad deras framgångar har betytt för människors attityder gentemot invandring och invandrare. Syftet med studien är därför att undersöka radikala högerpartiers betydelse för attityder till invandring mellan åren 2002 och 2012. Med hjälp av komparativa data undersöks både vilka konsekvenser de högerradikala valframgångarna har haft för graden av invandringsmotstånd i 16 europeiska länder och för utvecklingen i invandringsmotstånd över tid. Undersökningen fokuserar på huruvida människors attityder till invandring blivit mer negativa, om motståndets karaktär har att göra med invandrarnas etnicitet och om attityderna blivit allt mer polariserade i befolkningen i stort.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Skillnaderna i ökning och minskning av invandringsmotstånd kan inte förklaras av radikala högerpartiers parlamentariska närvaro.
  • Invandringsmotståndet är inte större i länder där radikala högerpartier har en starkare position.
  • De radikala högerpartierna har inte haft någon direkt påverkan på invandringsmotståndets karaktär eller polariseringen av attityder gällande invandring.
  • Ökningen av radikala högerpartier har inte medfört att människor generellt blivit mer benägna att föredra invandrare med samma etnicitet som majoritetsbefolkningen i landet.
  • Vidare forskning rekommenderas på ämnet på lokal och regional nivå samt för att förstå om framväxten av högerradikala partier kan påverka människors attityder och handlingar på andra sätt. 

Om rapportförfattarna

Rapporten, Radikala högerpartier och attityder till invandring i Europa (2014:1), är skriven av Andrea Bohman, universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, och Mikael Hjerm, professor i sociologi och ställföreträdande prefekt vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet. 

Foto av Joakim Honkasalo från Unsplash.