Delmi vill med denna rapport bidra till att lucka inom svensk forskning; studier om den svenska nyhetsrapporteringen om invandring. Syftet med denna rapport är att undersöka hur svensk rikstäckande press rapporterar om invandring. Studien omfattar den nyhetsjournalistiska rapporteringen om invandring i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet under perioden 1 januari 2010 – 30 juni 2015. Särskilt fokus riktas mot två aspekter: (1) i vilken utsträckning de undersökta tidningarna rapporterar om olika typer av invandring, och (2) i vilken grad invandring gestaltas som ett problem respektive en tillgång för Sverige.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Den typ av invandring som det skrivs absolut mest om är flyktinginvandring, medan anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och återinvandring av svenska medborgare har en undanskymd plats i den nyhetsjournalistiska rapporteringen.
  • Negativa gestaltningar av invandring och dess påverkan på Sverige är vanligare än positiva gestaltningar. Den vanligaste gestaltningen är att invandring bidrar till att försvaga den sociala sammanhållningen. Därefter följer gestaltningen att invandring bidrar till kriminalitet och till att försvaga Sverige eko­nomiskt.
  • Givet resultaten i denna studie är det sannolikt att den nyhetsjournalistiska gestaltningen av invandring bland annat bidrar till att människor överskattar omfattningen av flyktinginvandringen, underskattar andra former av invandring, men också överskattar kostnader och problem förknippade med invandring.

Om författarna

Rapporten, Invandring i medierna – hur rapporterar svenska tidningar? (2017:6), är skriven av Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet, Felicia Andersson och Evelina Nedlund, båda fil. kand. i journalistik.

Foto av AbsolutVision från Unsplash.