Delmi vill med denna rapport bidra till att lucka inom svensk forskning; studier om den svenska nyhetsrapporteringen om invandring. Syftet med denna rapport är att undersöka hur svensk rikstäckande press rapporterar om invandring. Studien omfattar den nyhetsjournalistiska rapporteringen om invandring i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet under perioden 1 januari 2010 – 30 juni 2015. Särskilt fokus riktas mot två aspekter: (1) i vilken utsträckning de undersökta tidningarna rapporterar om olika typer av invandring, och (2) i vilken grad invandring gestaltas som ett problem respektive en tillgång för Sverige.

Studiens övergripande resultat:

  • Den typ av invandring som det skrivs absolut mest om är flyktinginvandring, medan anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och återinvandring av svenska medborgare har en undanskymd plats i den nyhetsjournalistiska rapporteringen.
  • Negativa gestaltningar av invandring och dess påverkan på Sverige är vanligare än positiva gestaltningar. Den vanligaste gestaltningen är att invandring bidrar till att försvaga den sociala sammanhållningen. Därefter följer gestaltningen att invandring bidrar till kriminalitet och till att försvaga Sverige eko­nomiskt.

Rapporten är författad av Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet, Felicia Andersson och Evelina Nedlund, båda fil. kand. i journalistik.