Utrikes föddas deltagande på arbetsmarknaden är en ständigt politiskt aktuell fråga av flera anledningar; det är en central kugge i integrationsprocessen och det har stor betydelse både för individen och för svensk arbetsmarknad och ekonomi i stort. Denna antologi innehåller sammanfattningar av fyra kapitel i nyligen publicerade doktorsavhandlingar som berör utrikes föddas förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden, och de berör flera olika politikområden: tidsbegränsade kontra permanenta uppehållstillstånd, arbetskraftsinvandring och entreprenörskap samt segregation i skolan och arbetslivet. Studierna som ingår i antologin och de huvudsakliga resultaten är:

  • Kristoffer Jutvik studerar hur en övergång från tidsbegränsade till permanenta uppehållstillstånd för asylsökande från Syrien påverkade deras etablering på arbetsmarknaden. Han finner att de som beviljades permanenta uppehållstillstånd i högre grad deltog i utbildning, medan de med tidsbegränsade uppehållstillstånd hade högre inkomster och till en lägre grad vad arbetslösa.
  • Matilda Kilström och Elisabet Olme studerar en policyförändring i Danmark som innebar att tiden som asylsökande som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd behövde vistas i Danmark innan de kunde ansöka om permanent uppehållstillstånd förlängdes från tre till sju år, och finner inte några effekter på arbetsmarknadsetableringen bland de som invandrat till Danmark efter reformen. De finner dock att fler, framförallt kvinnor och lågutbildade, valde att utbilda sig efter reformen.
  • Aliaksei Kazlou studerar arbetskraftsinvandringsreformen 2008 och dess effekt på de som invandrat till Sverige och startat företag. Han finner bland annat att medelinkomsterna ökade bland egenföretagare som invandrat efter reformen och att klyftan mellan dessa företagare och infödda företagare minskade. De drar slutsatsen att detta berodde både på att reformen ledde till en förbättrad företagsmiljö och att kompetenssammansättningen bland dem som anlände efter reformen till viss del förändrades.
  • Debbie Lau drar slutsatsen att skolsegregation kan ha konsekvenser för segregation senare i livet för personer med invandrarbakgrund. Hon finner att personer med invandrarbakgrund som har fler skolkamrater som är från samma ursprungsregion som en själv, tenderar att senare arbeta på arbetsplatser med fler kollegor från samma ursprungsregion, samt i betydligt högre grad har en partner med invandrarbakgrund.

Delmis förhoppning är att denna antologi ska nå en bred publik, samt uppmuntra till debatt och diskussion om utrikes föddas situation på arbetsmarknaden.

För Delmis räkning har Johanna Hemberg och Linus Liljeberg skrivit och sammanställt denna antologi. Rapporten Tidsbegränsade uppehållstillstånd, egenföretagande och skolsegregation – Aktuella avhandlingar om utrikes födda på arbetsmarknaden (2021:5) ingår i Delmis serie Avhandlingsnytt.

Foto av StockSnap från Pixabay.