Med rapporten vill Delmi bidra med kunskap om demografins betydelse för samhällsekonomin samt peka på behovet av mer långsiktiga befolkningsprognoser. Den här rapporten undersöker hur invandringen har påverkat och kommer att påverka Sveriges ekonomi framledes i flera områden: tillväxten i första hand, men därutöver också bostadspriser och inkomstfördelning.

Resultat och slutsatser

  • Med den stora befolkningsökningen som skett år 2000-2014 har de demografiska framtidsutsikterna påtagligt förändrats och förbättrats.
  • Resultaten indikerar att Sveriges årliga tillväxttakt idag ligger en halv procentenhet högre än den skulle ha gjort om SCB:s prognos från år 2000 hade stämt.
  • Studien pekar på att den starkare befolkningsökningen, till följd av större invandring, har höjt bostadspriserna påtagligt under 2000-talet och man kan förvänta sig snabbare en prisutveckling också under kommande år.
  • Den befarade bristen på människor i arbetsför ålder är inte ett problem längre. Utmaningen är i stället att organisera samhället så att den stora befolkningen i arbetsför ålder kommer till nytta fullt ut.
  • Tack vare invandringen har Sverige fått en gynnsammare demografisk struktur vilket innebär att förutsättningarna för tillväxt förbättrats.

Policyrekommendationer

  • En rekommendation är att satsa på investeringar i infrastruktur, bostäder, utbildning, säkerhet och sociala åtgärder snarast möjligt. Det kan ge både nyanlända, tidigare invandrare och svenskfödda goda möjligheter att realisera sina livsplaner vad gäller arbete, familj och bostad.
  • En annan rekommendation är noga omvärldsbevakning och att göra långsiktiga befolkningsprognoser, då dessa ligger till grund för hur politiker och beslutsfattare kan planera för framtiden.

Rapporten är skriven av Bo Malmberg, professor vid Kulturgeografiska institutionen på Stockholms universitet, Thomas Wimark och Linn Axelsson, båda fil.dr. vid Kulturgeografiska institutionen på Stockholms universitet, Jani Turunen, fil.dr. vid Sociologiska institutionen, Demografiska avdelningen på Stockholms universitet.