Frågan om vilka effekter invandringen har på Sveriges nuvarande och framtida ekonomiska utveckling har fått en alltmer framträdande plats i samhällsdebatten. Sveriges befolkning är redan idag över en halv miljon större än vad tidigare prognoser förutspådde vilket påtagligt ändrat befolkningsstrukturen. Den tidigare prognosen pekade på en mycket kraftig ökning av antalet äldre när den stora fyrtiotalistgenerationen åldrades vilket i sin tur skulle öka försörjningsbördan på dem i arbetsför ålder. Det scenariot kommer inte att slå in, utan invandringen har påtagligt ändrat den svenska befolkningsstrukturen. Därför behöver vi större och mer mångfacetterad kunskap om vilka effekterna av invandringen faktiskt blir för att kunna utforma en politik som hanterar utmaningarna.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Med den stora befolkningsökningen som skett år 2000-2014 har de demografiska framtidsutsikterna påtagligt förändrats och förbättrats. Resultaten indikerar att Sveriges årliga tillväxttakt idag ligger en halv procentenhet högre än den skulle ha gjort om SCB:s prognos från år 2000 hade stämt.
  • Studien pekar på att den starkare befolkningsökningen, till följd av större invandring, har höjt bostadspriserna påtagligt under 2000-talet och man kan förvänta sig snabbare en prisutveckling också under kommande år.
  • Den befarade bristen på människor i arbetsför ålder är inte ett problem längre. Utmaningen är i stället att organisera samhället så att den stora befolkningen i arbetsför ålder kommer till nytta fullt ut.
  • En rekommendation är att satsa på investeringar i infrastruktur, bostäder, utbildning, säkerhet och sociala åtgärder snarast möjligt. Det kan ge både nyanlända, tidigare invandrare och svenskfödda goda möjligheter att realisera sina livsplaner vad gäller arbete, familj och bostad.
  • En annan rekommendation är noga omvärldsbevakning och att göra långsiktiga befolkningsprognoser, då dessa ligger till grund för hur politiker och beslutsfattare kan planera för framtiden.

Om rapportförfattarna

Rapporten, Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling (2016:8), är skriven av Bo Malmberg, professor vid Kulturgeografiska institutionen på Stockholms universitet, Linn Axelsson och Thomas Wimark, båda fil.dr. vid Kulturgeografiska institutionen på Stockholms universitet, Jani Turunen, fil.dr. vid Sociologiska institutionen, Demografiska avdelningen på Stockholms universitet.

Foto av Maxime Agnelli från Unsplash.