Syftet med denna rapport är att identifiera migrationsbenägenheten till Sverige från låg- och medelinkomstländer (LMI-länder), se vilka det är som önskar flytta till Sverige och hur dessa grupper ser ut. Vidare diskuterar rapporten hur faktorer som migrationsbenägenhet kan användas i prognoser kring framtida migrationsströmmar. Studien använder data från Gallup World Poll (GWP), en världsomspännande årlig undersökning som täcker 160 länder och 99 % av världens befolkning.

Några övergripande slutsatser

  • En betydande andel av befolkningen i världens LMI-länder vill flytta, främst till rikare länder.
  • Av de som önskar flytta till Sverige bor ungefär hälften i fem länder: Kina, Iran, Turkiet, Irak och Ryssland.
  • Sverige är också särskilt populärt som destinationsland i några länder med relativt liten befolkning, som Palestina, Somalia, Serbien, Bosnien och Hercegovina samt Montenegro. Men även om migrationsviljan är hög så gör den lilla befolkningen det osannolikt att det skulle uppstå stora migrationsströmmar från just dessa länder.
  • De som vill flytta från sina hemländer skiljer sig från de som föredrar att stanna kvar genom att de oftare är män, unga och utan familj, stadsbor, relativt välutbildade och har högre inkomster.
  • De som specifikt uppger att de vill flytta till Sverige utmärker sig också genom att de är mindre religiösa och oftare har hälsoproblem.
  • Även om kartläggningar av migrationsvilja är viktigt för att bättre kunna förutsäga och planera inför framtida migrationsströmmar är denna forskning i sin linda. Vi behöver fler olika mått på migrationsvilja och större kunskap om hur individers migrationsbeslut formeras. Det skulle erbjuda en djupare förståelse för att kunna förstå och hantera framtidens migrationsströmmar.

Om rapportförfattarna

Mikael Elinder är docent i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Oscar Erixson är fil. dr i nationalekonomi och forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Olle Hammar är fil. dr i nationalekonomi, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och Institutet för framtidsstudier.

Rapporten publicerades den 21 april 2023.

Foto: Ferhat Deniz Fors Unsplash