Ett forskarteam har effektutvärderat en arbetsmarknadspolitisk insats riktad mot nyanlända med kort utbildning i Göteborg. Insatsen, som bestod av intensiv språkträning, handledd arbetspraktik och matchning till arbete, var ett samarbete mellan Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen och fastighetskoncernen Förvaltnings AB Framtiden. Eftersom erbjudandet om att delta i insatsen lottades fram, har forskarna kunnat jämföra hur det gick för dem som fick erbjudande om att delta med dem som inte fick erbjudandet. Utvärderingen visar att den högre intensiteten i de olika delarna av insatsen och att insatsen sattes in i ett tidigt skede bidrog till såväl ökade språkkunskaper som långsiktiga effekter på sysselsättning.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Med rätt utformade insatser går det att påskynda arbetsmarknadsetableringen för nyanlända flyktingar med kort utbildning.
  • Studien visar att den intensiva och tidiga insatsen, vars uttalade målsättning var att höja sysselsättningen hos nyanlända, faktiskt ledde till långsiktiga effekter på sysselsättning. Insatsen inkluderade även mer språkträning som visar sig ha positiva effekter på deltagarnas språkkunskaper.
  • De positiva sysselsättningseffekterna drevs främst av män, särskilt på lång sikt. En delförklaring kan vara att det var en lägre andel kvinnor som accepterade erbjudandet om att delta i insatsen. Samtidigt visar utvärderingen att det fanns mycket positiva effekter på kort sikt, både vad gäller språkkunskaper och sysselsättning, för de kvinnor som faktiskt deltog.
  • Analysen indikerar att insatsen också var självfinansierande och att andra nyanlända flyktingar med kort utbildning även skulle kunna gynnas av en liknande insats.

Om författarna

Författarna till rapporten är Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, Institutet för bostads-och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet, Johan Egebark, fil. dr i nationalekonomi och forskare vid Uppsala Center for Labor Studies, och Ulrika Vikman, fil. dr i nationalekonomi och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Publiceringsdatum: 13 december 2023

Foto: Peter Van Der Meulen, Unsplash