Avhandlingarna bidrar med olika och kompletterande perspektiv på hinder och möjligheter för etablering på den svenska arbetsmarknaden. Förhoppningen är att denna upplaga av Avhandlingsnytt ska bidra till en ökad förståelse av situationen för migranter på den svenska arbetsmarknaden.

  • Andrey Tibajev disputerade 2022 med avhandlingen The value of immigrants’ human capital for labour market integration vid Linköpings universitet. I denna publikation ingår två studier från avhandlingen som handlar om arbetsmarknadens värdering av utländskt humankapital för migranter i Sverige och effekterna av formellt erkännande av utländsk utbildning på nyanlända akademikers sysselsättning och löneinkomster. Trots att ett formellt erkännande av utländsk utbildning är ett viktigt verktyg som underlättar inträdet till den svenska arbetsmarknaden är det inte tillräckligt för att nyanlända akademiker ska kunna erhålla ett yrke som motsvarar deras kvalifikationer. En delförklaring är att det är svårare att komma åt den strukturella diskrimineringen som finns på den svenska arbetsmarknaden där migranter sorteras in till yrken som ger dem sämre möjligheter att ackumulera nytt humankapital i Sverige.
  • Anni Erlandsson disputerade 2022 med avhandlingen Gender, Parenthood, Ethnicity and Discrimination in the Labor Market vid Stockholms universitet. Den studie från avhandlingen som ingår i denna publikation undersöker förekomsten av diskriminering mot personer med utländskklingande namn och om diskrimineringen är kopplat till rekryterarens kön. Studien visar att män har en större risk än kvinnor att utsättas för etnisk diskriminering vid rekrytering, även om kvinnor också drabbas. Den visar också att rekryterare, oavsett kön, diskriminerar personer med utländskklingande namn, men i olika yrkesgrupper.
  • Lillit Ottosson disputerade 2022 med avhandlingen From Welfare to Work vid Uppsala universitet. Den studie som ingår i denna publikation är samförfattad med Cristina Bratu och Linna Martén, vilka undersöker hur införandet av den så kallade etableringsreformen påverkade nyanlända kvinnors sysselsättning och arbetsinkomster. Studien belyser vikten av integrationsprogrammens utformning för kvinnors arbetsmarknadsetablering och att såväl ekonomiska incitament som tillgång till arbetsnära insatser är relevanta komponenter.
  • Louisa Vogiazides disputerade 2020 med avhandlingen Pathways and destinations vid Stockholms universitet. I denna publikation ingår en studie från avhandlingen som är samförfattad med Hernan Mondani  som undersöker sambanden mellan migranters bosättningsmönster och socioekonomisk integration av migranter i Sverige. Studien visar att regionala kontexter och grannskapskontexter har betydelse för inträdet på arbetsmarknaden. I större städer finns flera arbetstillfällen och i mindre städer kan det vara lättare att skapa kontakt med grannarna, vilket visar sig vara fördelaktigt för att få ett första arbete

Syftet med publikationsserien Avhandlingsnytt är att på ett lättillgängligt sätt förmedla ny forskning kring specifika teman inom migrations- och integrationsområdet till såväl beslutsfattare som den breda allmänheten. För Delmis räkning har Ruth Björklöv, Maria Cheung och Suzanne Planchard skrivit och sammanställt antologin.

Publiceringsdatum: 7 december 2023

Foto: Miguel Teirlinck, Unsplash