Denna Policy Brief diskuterar innebörden och betydelsen av barnets bästa i migrationsrättsliga sammanhang och sätter principen om barnets bästa i relation till statens rätt att reglera invandring. Barnkonventionen ställer krav på att lagförslag förhåller sig till barns rättigheter men även på att rättighetsskyddet inte försämras.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • PB belyser att barns rättigheter under de senaste åren på flera vis lyfts fram tydligare av Migrationsverket och domstolarna. Bland annat har Migrations­överdomstolen har avkunnat en dom med en metod för hur en barnets bästa‑bedömning ska göras (MIG 2020:24).
  • Däremot kan de nya förslagen i Tidöavtalet riskera principen av Barnets Bästa. FN:s barnrättskommitté har i sina senaste rekommendationer till Sverige (i mars 2023) uttalat att kommittén är oroad för konsekvenserna av samtliga 33 förslag i Tidöavtalet som rör migration (se CRC/C/SWE/CO/6-7). I rekommendationerna betonas vikten av att rättigheterna i barnkonventionen säkerställs för barn på flykt och barn i migrationsprocesser.
  • Av flera skäl är det viktigt att synliggöra – och tydliggöra – de migrations­rättsliga intresseavvägningar som sker när barn är berörda. För att säkerställa att barnets bästa hanteras på ett rättssäkert vis i varje enskilt ärende föreslås att följande steg alltid genomförs vid en migrationsrättslig intresseavvägning som rör barn: identifiera barnets bästa, identifiera skäl kopplade till intresset av reglerad invandring samt sortera vad som för respektive barn talar mot att tillåta vistelse i Sverige och vad som avgör vilket/vilka intressen som väger tyngst i ärendet.
    För att myndigheter och domstolar ska uppfylla sin motiveringsskyldighet rekommenderas även att samtliga dessa steg tydligt framgår av beslut respektive domar.

En första version av denna Policy Brief (PB 2020:5) publicerades av Delmi år 2020.

Om författaren

Louise Dane är doktor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, samt jurist vid Asylrättscentrum.

Publiceringsdatum: 19 december 2023

Foto: Jason Sung, Unsplash.