Målet med kunskapsöversikten var att bidra till ökad beredskap för samhällsaktörer, på nationell och på kommunal nivå, i Sverige som är involverade i återvändandeprocessen för barn i familj. Kunskapsöversikten har följt de principer som gäller för systematisk översiktsmetod och bygger på 29 publicerade studier på området, främst kvalitativa. Översikten har identifierat att det finns ett stort kunskapsbehov eftersom forskningen på området synes otillräcklig i många avseenden och få av studierna baseras på data hämtade från Sverige som mottagarland.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

• Utveckla och förtydliga roll- och ansvarsfördelningen för olika myndighetsaktörer
• Utveckla kvalitativa riktlinjer, samt metod- och arbetsstöd för myndighetspersonal
• Ge barn och familjer mer stöd och tid till förberedelse
• Främja kunskap och kompetenser hos barnet som är viktiga vid ett eventuellt återvändande
• Förstärk samarbetet med internationella organisationer som arbetar på plats

Om författaren

Fil dr. Pinar Aslan Akay är forskare inom socialt arbete och utredningssekreterare på Delmi.

Kunskapsöversikten publicerades 22 januari 2024.

Illustration: Ida Brogren